Privacy statement Erick Holding B.V.


1. Inleiding
Erick Holding B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Erick Holding B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Erick Holding B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Erick Holding B.V. u inzicht hoe Erick Holding B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.


2. Wie zijn wij
Erick Holding B.V. is gevestigd aan de Smyrnastraat 5, 7413 BA te Deventer. Onder Erick Holding B.V. vallen de dochtermaatschappijen Erick Personeelsdiensten B.V. en Erick Technische Dienstverlening B.V., hierna tezamen te noemen: Erick, we of wij, voor welke deze privacy statement ook geldt. 
Erick is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. 

Erick schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Erick blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 


3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezo
ekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.


4. Cookies
Erick maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u hier


5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: 
 • Als u Erick toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Erick rust; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Erick is opgedragen; 
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Erick of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering en werving & selectie. 

Erick gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Erick en van derden;
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;


7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Erick kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Erick, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
 
Werkzoekende of kandidaat
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
 • Indien u voor Erick of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Erick onderstaande gegevens verwerken:
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8. Derden 
Erick kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Erick, haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens Erick diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.


9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via de mail info@erick.nl, per telefoon 0570 – 621 464 of per brief t.a.v. Ludo van Mossel, Privacyfunctionaris, Postbus 752, 7400 AT Deventer verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. 

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment de mail info@erick.nl, per telefoon 0570 – 621 464 of per brief t.a.v. Ludo van Mossel, Privacyfunctionaris, Postbus 752, 7400 AT Deventer indienen.

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op vragen via de mail info@erick.nl, per telefoon 0570 – 621 464 of per brief t.a.v. Ludo van Mossel, Privacyfunctionaris, Postbus 752, 7400 AT Deventer. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via de mail info@erick.nl, per telefoon 0570 – 621 464 of per brief t.a.v. Ludo van Mossel, Privacyfunctionaris, Postbus 752, 7400 AT Deventer verzoeken al uw gegevens te verwijderen. 

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.


10. Functionaris gegevensbescherming
Erick heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De functionaris is te bereiken via de mail info@erick.nl, per telefoon 0570 – 621 464 of per brief t.a.v. Ludo van Mossel, Privacyfunctionaris, Postbus 752, 7400 AT Deventer.

11. Beveiliging
Erick doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.


12. Bewaartermijn
Erick bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.


13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Erick, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via de mail info@erick.nl, per telefoon 0570 – 621 464 of per brief t.a.v. Ludo van Mossel, Privacyfunctionaris, Postbus 752, 7400 AT Deventer. 
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Erick van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


14. Datalek 
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via de mail info@erick.nl, per telefoon 0570 – 621 464 of per brief t.a.v. Ludo van Mossel, Privacyfunctionaris, Postbus 752, 7400 AT Deventer.


15. Wijzigingen
Erick behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Erick en een betrokkene.


16. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.


Versie december 2019

Niet kunnen vinden wat u zocht of heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op

Contact Deventer

Smyrnastraat 5

7413 BA Deventer

Route

Contact Enschede

Ir. Schiffstraat 51

7547 RE Enschede

Route

Contact Vaassen

Runnenbergweg 6

8171 MC Vaassen

Route

Contact Hengelo

Pasmaatweg 31

7556 PH Hengelo

Route

Kies voor een nieuwe baan!

Je kunt hier je gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen en/of je CV uploaden. Wij bespreken graag met jou de vacatures die aansluiten bij jouw kwaliteiten. Ben jij de juiste kandidaat voor één van onze opdrachtgevers? Schrijf je dan direct in!

Open sollicitatie

Locatie Deventer

0570 - 621 464 Bel locatie Deventer

Locatie Enschede

053 - 303 3077 Bel locatie Enschede

Locatie Vaassen

0578 - 745 140 Bel locatie Vaassen

Locatie Hengelo

074 - 303 3606 Bel locatie Hengelo