Privacy statement Erick Holding B.V.

1 . Inleiding Erick Privacy Statement

Hier leest u de privacyverklaring van Erick. In deze privacyverklaring leggen wij u zo helder mogelijk uit welke persoonsgegevens wij voor u verzamelen, voor welk doeleinde wij dit doen en voor welke periode uw gegevens bewaard blijven. Daarmee is deze privacyverklaring van toepassing op alle aan ons verstrekte privacygevoelige informatie en/of persoonsgegevens. Daarnaast geven wij een duidelijke uitleg over de manier waarop u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Wat doet Erick precies? Erick is het detacheringsbureau in de mechanische techniek. Dankzij onze ruime ervaring, kennen we de aanbieders in de regio en hebben we altijd een breed aanbod aan vacatures in de metaal revisie, service- en onderhoud (en machinebouw).

Er zijn verschillende situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken of indien nodig laten verwerken. Om dit zo goed mogelijk aan te duiden heeft Erick gekozen voor een uitgebreide en nauwkeurige privacyverklaring. Erick hecht er waarde aan dat iedere bezoeker van haar website, klant of partner precies weet wat er gebeurt met (persoonlijke)gegevens.

Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn opgesteld met de geldende AVG Wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het achterhoofd. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van toepassing in Nederland en de overige EU lidstaten. Internationaal staat deze wetgeving bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Bij Erick hebben wij een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO, Ludo van Mossel, kunt u bereiken via het volgende e-mailadres: deventer@erick.nl. Hierbij kunt u erop rekenen binnen 7 dagen een reactie te ontvangen. Hij zal vervolgens met u uw aanvraag, verzoek of klacht bespreken, om tot een passende oplossing te komen.

2 . Categorieën persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk tot dienst te zijn, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De volgende persoonsgegevens zullen we (in de meeste gevallen) benodigd hebben:

- Voor- en achternaam;

- (Persoonlijk) e-mailadres en/of telefoonnummer (let op: op grond van de AVG kan het zijn dat bepaalde bedrijfse-mailadressen worden aangemerkt als persoonlijk e-mailadres. Denk aan het e-mailadres erick@bedrijf.nl).

Wij verwerken en bewaren uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan ons zijn verstrekt, of waarvan bij opgave blijkt dat de opgegeven persoonsgegevens bestemd zijn voor verwerking door Erick.

3 . Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij dienen op grond van de AVG rechtmatige grondslagen aan te duiden voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslagen weergegeven in de volgende artikelen artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG.  Deze artikelen zien op het verwerken van persoonsgegevens op basis van toestemming, het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vervolgens omschrijven wij aan de hand van artikel 13 lid 1 sub c van de AVG duidelijke ‘verwerkingsdoeleinden’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verwerkingsdoeleinden zijn in wezen de redenen waarvoor wij uw persoonsgegevens dienen te verzamelen. Deze worden specifiek opgenoemd in tegenstelling tot de grondslagen, welke een meer algemeen doel hebben.

Doelen waarvoor Erick persoonsgegevens verzamelt;

 1. Contact (verzoek);
 2. U op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Erick en van derden;
 3. Gewerkte uren registreren en verwerken in ons salarissysteem;
 4. U benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 5. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 6. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 7. Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 8. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever onderhouden en nakomen;
 9. Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 10. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 11. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 12. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 13. Subsidies, premiekortingen e.d. aanvragen;
 14. Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;

4 . Periode van opslag

Hierboven is aangegeven voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Op grond van artikel 13 lid 2 sub a van de AVG geven wij vervolgens aan welke opslagtermijn hoort bij deze doeleinden.

Erick bewaart in geen geval persoonsgegevens voor een langer termijn dan 5 jaar. Deze termijn begint te lopen nadat het doeleind waarvoor de gegevens zijn verwerkt is afgelopen. Heeft u een overeenkomst gesloten met Erick? Dan begint de termijn vanaf het moment dat de overeenkomst is beëindigd. Dit geldt op deze manier voor alle doeleinden.

Let op! Indien wij aan een andere termijn vastzetten, zoals een wettelijke verplichting van 7 jaar om onze administratie bij te houden, begint de termijn nadat het verplichte termijn is afgelopen.

5 . Ontvangers van persoonsgegevens

Erick deelt in bepaalde gevallen gegevens met derde partijen: dit gebeurt echter alleen wanneer het strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het kunnen verrichten van onze diensten. In alle gevallen zal Erick zich conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Erick kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Erick, haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens Erick diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties

en bijvoorbeeld zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

6 . Beveiliging

Het inzien van persoonsgegevens is alleen mogelijk voor degenen die hiertoe bevoegd zijn binnen Erick. Persoonsgegevens, zowel digitaal als fysiek, worden altijd streng beveiligd.

Erick neemt strenge maatregelen in acht bij het beschermen van uw persoonsgegeven. Zowel digitaal als op fysieke wijze. Zoals het beveiligen van al onze (digitale) apparaten met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het om apparaten als (mobiele) telefoons, laptops, tablets en computers. Daarbij zijn USB sticks ook beveiligd met een wachtwoord. 

Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt Erick gebruik van Firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Indien hierbij persoonsgegevens zijn verzameld worden deze niet meegenomen in de back-up als het doeleind voor verwerking al verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond.

Voor fysieke gegevens worden deze in een afgesloten archiefkast, binnen een afgesloten kantoor bewaard. Het pand waarin het kantoor zich bevindt is tevens voorzien van een alarm installatie.

7 . Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan u gebruik kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

 • Recht op inzage (artikel 15 AVG)

U heeft altijd het recht om de door Erick verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kunt u een e-mail met uw verzoek versturen naar onze DPO Ludo van Mossel.  

 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door Erick bewaarde gegevens onjuist blijken, heeft u het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Erick zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

 • Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

U heeft het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Erick aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Erick.

 • Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kunt u aan Eric. verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heeft u de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder vindt u een lijst met situaties waarin Erick uw gegevens dient te verwijderen:

- Indien de door Erick verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.

- Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door u wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ op de Erick nieuwsbrief.

- Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van direct marketing heeft u altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat uw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van Erick, heeft u een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat uw belangen zwaarder wegen dan die van Erick.

- Indien Erick gegevens onrechtmatig verwerkt, heeft u een directe mogelijkheid om de gegevens door Erick te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens. 

- Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden is Erick verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

- Indien u als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal Erick onmiddellijk uw persoonsgegevens verwijderen.

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina raadplegen.

 • Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat u van mening bent dat Erick niet op een gedegen wijze omgaat met uw persoonsgegevens, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht verder afhandelen.

 • Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen m.b.t. gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail aan onze DPO Ludo van Mossel genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van uw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan u verzocht wordt om een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van identiteitsbewijs volstaan. 

8 . Plichten

Erick verwerkt altijd op grond van een gerechtvaardigd belang. Persoonsgegevens worden nimmer doorverkocht aan een derde partij.

Gegevens welke wij noodzakelijk achten om te verzamelen, zijn minimaal benodigd om onze diensten naar behoren uit te voeren. Indien deze gegevens niet aan Erick worden verstrekt, is het niet mogelijk om de diensten adequaat uit te voeren.

Indien het noodzakelijk blijkt om gegevens te delen met enig derde partij, zal hiervoor altijd toestemming worden gevraagd. Dit kan door middel van wijzigingen in de privacyverklaring van Erick of door de directe vraag van toestemming.

Tevens behoudt Erick zich het recht om gegevens te openbaren indien dit wettelijk vereist is of Erick dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Dit zal tevens het geval zijn wanneer het gaat over de eigendom of bescherming van Erick. Hierbij wordt waarborging van uw privacy te allen tijde zoveel mogelijk in acht genomen. 

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

deventer@erick.nl Versie 2020